فضایی عطرآگین به بوی هندوانه و عود همراه با آوای آرامش بخش تار، روحت را می نوازد. با سرخی ناردونه ها، فرشی برای پذیرا شدن زمستان گسترانیده ایم. لحظاتی تکرار نشدنی در جمع دوست داشتنی سانی ها، به پیشواز اولین شب زمستانی سال ۱۳۹۷ رفتیم.

بزممان با تفألی به خواجه حافظ شیراز منور می شود:

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس                                                                زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس

من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد                                                               از گرانان جهان رطل گران ما را بس