سامانه مبارزه با پولشویی

یکی از سامانه های بسیار پرکاربرد بر اساس بهره گیری از علم داده ها، سامانه مبارزه با پولشویی است.

جرایم اقتصادی بسیاری به وقوع می پیوندد و در نتیجه آن ضرر و زیان مالی وارده به سازمان‌ها و مؤسسات به صورت تصاعدی افزایش می یابد. در صورتی که راه حل مناسبی برای مبارزه با متخلفان اتخاذ نشود، این خسارت ها، منجر به ورشکستگی بسیاری از صنایع می‌گردد.

سامانه مبارزه با پولشویی یکی با به کارگیری الگوریتم های هوش مصنوعی و استفاده از تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های افراد و داده های مالی مرتبط به بررسی تخلف های صورت گرفته در این زمینه می پردازد.

 

تأثیر پولشویی بر اقتصاد

از تاثیرات منفی پولشویی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه
 • عقب افتادگی اقتصادی به ویژه در بخش تولید
 • تضعیف بخش خصوصی
 • کاهش اعتماد به بازارهای مالی
 • تورم در اثر تزریق منابع مالی به یک حوزه خاص
 • کاهش درآمد دولت
 • تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین

قــانون مبارزه با پولشــویی در ایــران، در تــاریخ دوم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ بــه تصــویب مجلــس شــورای اســلامی رســید و در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۸۹ به تصویب هیأت وزیران رسید.

 

جرم پولشویی

 1.  تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم بـه ایـن کـه بـه طـور مسـتقیم و غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
 2. تبدیل، مبادله یا انتقال پول به دست آمده به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب، به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
 3. پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت پول ¬هایی که به طور مستقیم یـا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

سامانه مبارزه با پولشویی

سامانه مبارزه با پولشویی ( Anti-Money Laundering ) به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، نیازمند یک انبار داده متمرکز است و از این رو شباهت نزدیکی با سامانه هوش تجاری دارد.

سنگ بنای هردو سامانه طراحی، ساخت، ایجاد و اجرای انبار داده، مکانیزم‌های ETL، رویه‌های تحلیل داده و داشبورد گرافیکی، برای نمایش نتایج به کاربران است.

در همین راستا هوش تجاری به کمک مجموعه‌ای از ابزارها، تکنولوژی‌ها و فرایندها کار یکپارچه‌سازی، تلفیق، پالایش و تحلیل اطلاعات موجود در پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی سازمان را انجام داده و دانش مورد نیاز جهت تحلیل‌ سامانه ضد پولشویی را فراهم می کند.

تمام صنایعی که نقدینگی در آنها بالا است و یا خدمات پایه پولی ارائه می‌دهند، می‌توانند از راهکار مبارزه با پولشویی استفاده کنند.

 • سیستم های مالی و بانکی
 •  هتـل‌هـا
 • رسـتوران‌هـای زنجیره‌ای
 • خـرده‌فروشـی‌هــا
 • مؤسســات و بنگاه‌هـای خیریـه
 •  آژانس‌های مسـافرتی
 • شـرکت‌های حمـل و نقـل
 • شـرکت‌های بیمـه
 • هلدینگ ها
 • شــرکت‌هـای سـاختمانی و سـرمایه‌گـذاری مسـکن

 

سان با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و افراد خبره و مجرب و طراحی سامانه مبارزه با پولشویی برتری های قابل توجهی نسبت به رقبا دارد که شامل:

 • کاهش جرایم وارد شده بر سازمان در اثر تخلفات
 • کاهش نیروی انسانی مورد نیاز برای بررسی، شناسایی و رسیدگی به موارد مشکوک
 • نظارت بر موارد مشکوک و گزارش دهی به صورت متمرکز و کاهش گزارش های انبوه کاغذی
 • مدیریت زمان مناسب برای بررسی موارد مشکوک پولشویی از طریق حذف گزارش های دستی زمان بر
 • حذف خطای انسانی در تولید گزارش ها
 • تولید گزارش های مقرر