مبارزه با پولشویی

جرایم اقتصادی بسیاری به وقوع می ­پیوندد و در نتیجه آن خسارت های وارده به سازمان‌ها و مؤسسات به صورت تصاعدی افزایش می­ یابد. در صورتی که راه حل مناسبی برای مبارزه با متخلفان اتخاذ نشود، این خسارت­ ها، منجر به ورشکستگی بسیاری از صنایع می‌گردد. سامانه مبارزه با پولشویی یکی از راه حل­ های این معضل اقتصادی و اجتماعی است.

تأثیر پولشویی بر اقتصاد

از تاثیرات منفی پولشویی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی می­ توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه
 • تضعیف بخش خصوصی
 • کاهش اعتماد به بازارهای مالی
 • کاهش درآمد دولت
 • تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین

قــانون مبارزه با پولشــویی در ایــران، در تــاریخ دوم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ بــه تصــویب مجلــس شــورای اســلامی رســید و در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۸۹ به تصویب هیأت وزیران رسید. براساس قانون، جرم پولشویی شامل:

 • تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم بـه ایـن کـه بـه طـور مسـتقیم و غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
 • تبدیل، مبادله یا انتقال پول به دست آمده به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب، به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
 • پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت پول ­هایی که به طور مستقیم یـا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

سامانه مبارزه با پولشویی

سامانه مبارزه با پولشویی ( Anti-Money Laundering ) به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، نیازمند یک انبار داده متمرکز است و از این رو شباهت نزدیکی با سامانه هوش تجاری دارد. سنگ بنای هردو سامانه طراحی، ساخت، ایجاد و اجرای انبار داده، مکانیزم‌های ETL، رویه‌های تحلیل داده و داشبورد گرافیکی، برای نمایش نتایج به کاربران است. در همین راستا هوش تجاری به کمک مجموعه‌ای از ابزارها، تکنولوژی‌ها و فرایندها کار یکپارچه‌سازی، تلفیق، پالایش و تحلیل اطلاعات موجود در پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی سازمان را انجام داده و دانش مورد نیاز جهت تحلیل‌ سامانه ضد پولشویی را فراهم می کند.

 

تمام صنایعی که نقدینگی در آنها بالا است و یا خدمات پایه پولی ارائه می‌دهند، می‌توانند از راه­کار مبارزه با پولشویی استفاده کنند.

 • سیستم های مالی و بانکی
 • هتـل‌هـا
 • رسـتوران‌هـای زنجیره‌ای
 • خـرده‌فروشـی‌هــا
 • مؤسســات و بنگاه‌هـای خیریـه
 • آژانس‌های مسـافرتی
 • شـرکت‌های حمـل و نقـل
 • شـرکت‌های بیمـه
 • شــرکت‌هـای سـاختمانی و سـرمایه‌گـذاری مسـکن

 

 • کاهش جرایم وارد شده بر سازمان در اثر تخلفات
 • کاهش نیروی انسانی مورد نیاز برای بررسی، شناسایی و رسیدگی به موارد مشکوک
 • نظارت بر موارد مشکوک و گزارش­ دهی به صورت متمرکز و کاهش گزارش ­های انبوه کاغذی
 • مدیریت زمان مناسب برای بررسی موارد مشکوک پولشویی از طریق حذف گزارش­ های دستی زمان بر
 • حذف خطای انسانی در تولید گزارش ­ها
 • تولید گزارش­ های مقرر