صنعت تولید

صنعت تولید

 

می توان گفت مدیریت فرایند و عملیات در صنعت تولید یکی از پیچیده ترین صنایع در دنیا می باشد. مدیران به منظور حداکثرسازی سود، در جهت ساده سازی سیستم های تولیدی، کاهش ضایعات، کاهش موجودی در انبار و کاهش زمان، تلاش فراوانی می کنند. با این حال، شرکت ها به راه حلی نیاز دارند که دیدی همه جانبه از سیستم ها و فرایندهای تولیدی جاری در شرکتشان به آن ارائه دهد و آن ها را در مدیریت عملکرد شرکتشان به منظور افزایش سود یاری رساند. سامانه هوش تجاری در صنعت تولید به مدیران این امکان را می دهد تا بتوانند بر مشکلات ناشی از عدم توانایی در کنترل فرایندهای مختلف تولیدی فائق بیایند. در ذیل به برخی از مشکلات موجود در مدیریت داده ها در این صنعت اشاره می شود:

  • مدیریت و سازماندهی حجم عظیمی از داده های مشتریان به منظور تحلیل رفتار آن ها، معمولا مشکل است.
  • دشواری کنترل منابع در گردش شرکت و جلوگیری از هدر رفت منابع
  • دشواری سنجش عملکرد کارکنان تولیدی
 • دشواری مدیریت حجم عظیم داده های ایجاد شده در بخش های مختلف شرکت ازجمله تامین کنندگان و توزیع کنندگان و استفاده از این داده ها به منظور سنجش عملکرد بخش های مختلف شرکت
 • تصمیم گیری آگاهانه

در مواجه با حجم فراوان داده ها از منابع متعدد، نیاز به مدیریت، ذخیره سازی و استفاده از تمامی این داده ها امری ضروری است. هوش تجاری در صنعت تولید می تواند در مدیریت و استفاده از داده های منابع مختلف کمک کند. از طریق پیاده سازی هوش تجاری می توان به پایگاه داده های واحدهای مختلف متصل شده و داده های پراکنده را در ساختاری قابل فهم تجمیع کرده و  با کمک ابزارهای بصری سازی، در قالبی مناسب به آن ها ارائه داد. این امر به مدیران کمک می کند که بتواند از کلیه  اطلاعات ایجاد شده در تمامی واحدهای شرکت در تصمیم گیری بهره برده  و با اشراف کامل  نسبت به شرکتشان، تصمیم آگاهانه ای را اتخاذ کنند.

 • افزایش بهره وری عملیاتی

با استفاده از هوش تجاری در صنعت تولید، حجم عظیم داده هاخوانا و قابل درک شده و باعث افزایش بهره وری عملیاتی شرکت های تولیدی می گردد. گزارش های تحلیلی سامانه هوش تجاری می تواند در تجزیه و تحلیل عملکرد تیم ها و تصمیم گیری در مورد اختصاص منابع، به مدیران کمک کند. با استفاده از شاخص های تحلیلی تعبیه شده در سامانه هوش تجاری، مدیران می توانند ظرفیت و نیازهای مواد اولیه را به صورت دوره ای ارزیابی کرده و اقدامات لازم را در جهت کاهش ضایعات انجام دهند. با استفاده از این شاخص، تقریبا تمامی فرآینده های شرکت از تولید تا حمل و نقل و تحویل به مشتری زیر نظر مدیریت شرکت می باشد و مدیران می توانند به صورت کارآمد عملکرد زنجیره تامین را مدیریت کنند و این امر به شفافیت کل شبکه تولید کمک می کند.

 • بهبود عملکرد مالی شرکت

هوش تجاری به شرکت های تولیدی در تجزیه و تحلیل سود و زیان، تجزیه و تحلیل فروش، تجزیه و تحلیل مواد خام مورد نیاز و در نتیجه در بهینه سازی منابع و افزایش ROI کمک می کند. با توجه به اینکه هم افزایش سود ناشی از فروش و هم کاهش هزینه ها به شرکت های تولید در افزایش حاشیه سود کمک می کند، مدیران شرکت های تولیدی می توانند با استفاده از گزارش های تحلیلی در هوش تجاری، کانال های جدید ایجاد درآمد و حداقل سازی هزینه های داخلی را شناسایی کرده و از این طریق هزینه های تولید را با استفاده از تجزیه و تحلیل لایه های چندگانه اطلاعات مدیریت کنند. بطور خلاصه با استفاده از امکاناتی که سامانه هوش تجاری در اختیار شرکت های تولیدی قرار می دهد، مدیران می توانند کارایی زنجیره ارزش شرکت را به آسانی کنترل کنند.

 • بهبود عملکرد لجستیک

با استفاده از شاخص های تحلیلی تعبیه شده در سامانه هوش تجاری، مدیران شرکت های تولیدی می توانند عملکرد لجستیک شرکت را بصورت روزانه تجزیه و تحلیل کرده و از تحویل به موقع و با کیفیت محصولات اطمینان حاصل کنند. همچنین با استفاده از ابزارهای هوش تجاری، می توانند هزینه های حمل و نقل را با شناسایی تغییرات در عرضه و تقاضا مدیریت کنند. گزارش های تحلیلی ارائه شده توسط هوش تجاری از طریق ارائه بازخور از نحوه عملکرد تامین کنندگان، می تواند به مدیران شرکت های تولیدی در ارزش گذاری تامین کنندگان و بررسی عملکرد آن ها به منظور بهبود کیفیت خدمات آن ها و اطمینان از حفظ استانداردهای بالای کیفیت، کمک کند. تجزیـه و تحلیـل هـای مبتنـی بـر هـوش تجــاری، عملکــرد تأمیــن کننــدگان را از نظــر کیفیــت، تحویـل کالا و قیمـت آن انـدازه گیـری کـرده، تنگناهایـی کـه نیـاز بـه توجـه و بررسـی خـاص دارنـد را تشـخیص داده و بـه صـورت خـودکار نسـبت بـه مدیریـت مناسـب مشکلات بالقـوه و راه حل هـای اضطـراری اطـلاع رسـانی می کنــد. بعلاوه، امنیــت حاکــم بــر رویکردهــای هــوش تجـاری ، اطلاعات حسـاس را از هرگـونه آسـیبی مصـون خواهــد داشــت.

 • کنترل موجودی

مدیریت موجودی یکی از مهم ترین عملیات در شرکت های تولیدی می باشد. موجودی یک شرکت تولیدی بزرگترین دارایی آن است و می تواند مستقیما عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین تجزیه و تحلیل موجودی، برای مدیریت هزینه ها و تخصیص منابع امری ضروری است. در مواجهــه بــا نوســانات تقاضــا، شــرکت هــای تولیدی نیــاز بــه ابزارهایــی دارنــد کــه ســطوح موجودیشــان را کنتــرل کنـد. قابلیت هــای نظارتــی هـوش تجاری، کمــک می کنــد تــا از طریـق بررسی شـرایط مصرف کننـدگان و شـرایط تکنولوژیــک، از اتلاف محصولات جلوگیــری کننــد. تکنیک هــای هوش تجاری شــرکت هــای تولیدی را قــادر می ســازند تــا ســطح موجــودی خــود را بهینــه کــرده و هزینــه هــای موجــودی را از طریــق تجزیــه و تحلیــل جابجایــی آیتــم هــا، کاهــش دهنــد. همچنیــن رویکردهـای هـوش تجاری، به مدیران ایـن اجـازه را می دهـد تـا میـزان موجـودی را در فرآینـد تولید تا تحویـل کالا پیگیـری کـرده و بـر میـزان موجودی سـفارش داده شـده، موجـودی انبـار، موجـودی در حـال انتقـال بـه فروشـگاه نظـارت داشـته باشــند.

 • برنامه ریزی نیروی کار

همـه شـرکت هـا بـرای بالا بـردن بهـره وری عملیاتـی، بایــد بــر نیازهــای نیــروی انســانی و عملکــرد کارکنــان خــود نظــارت داشــته باشــند. قابلیت هــای تحلیلــی مبتنــی بــر هــوش تجاری، مدیــران را قــادر می سـازد تـا سـاعت هـا، روزهـا و فصولـی کـه نیـاز بـه نیــروی انســانی بیشــتری هســت را شناســایی کــرده و عملکـرد کارکنـان خـود را بـر حسـب متغیرهایـی چـون میــزان تولید، تعــداد ســاعات کاری نیــروی انســانی و …  بســنجند. رویکردهــای هــوش تجــاری، امــکان گزارش گیــری از عملکــرد کارکنــان و برنامه ریـزی نیـروی کار را فراهـم کـرده و از ایـن طریـق بــه اســتفاده بهتــر و ســاده تــر از نیــروی کار و ایجــاد بهــره وری و افزایــش کارایــی کمــک می کنــد.

 • توانایی و تجربه کافی در استخراج مکانیزه داده از سامانه‌های مالی، اداری و … متداول در کشور (همانند همکاران‌سیستم، رایورز، سندپرداز، نماد ایران، چارگون، بریدسامانه، تدوین فرایند، CSD و …) بدون وابستگی به شرکت‌های تولیدکننده (برندها) و تکنولوژی‌های بانک‌های اطلاعاتی
 • عدم وابستگی به تکنولوژی‌های پیاده‌سازی انبار داده (Data Warehouse) و هوش تجاری همانند Microsoft و Oracle و ابزار لایه‌ی نمایش اطلاعات و داشبوردها (هر ابزار OLAP Support در این لایه قابل‌استفاده می‌باشد)
 • ارائه‌ی ابزار نمایش اطلاعات و داشبورد به‌صورت رایگان و عدم نیاز به پرداخت هزینه لیسانس و عدم محدودیت در تعداد کاربر
 • توانایی و تجربه در مدیریت و نگهداری اطلاعات با مقیاس بسیار بزرگ (Big Data) همچون انبارهای داده بانکی و مخابراتی با میلیاردها رکورد
 • توانایی اتصال به منابع داده­ای با تکنولوژی‌های قدیمی برای نمایش روند تاریخی داده‌ها و استفاده از عمق اطلاعات
 • توانایی اتصال مکانیزه به منابع داده‌ای بیرونی مانند بورس، کدال، گمرک و …
 • استفاده از ابزارهای استاندارد و روتین در طراحی و پیاده‌سازی سامانه در همه بخش‌ها جهت جلوگیری از وابستگی سازمان جهت توسعه سامانه
 •  توانایی بررسی الگوها  و کشف نواقص احتمالی
 • توانایی بررسی عملکرد دپارتمان فروش
 • توانایی نظارت بر وضعیت پردازش ادعاها
 • توانایی انتخاب مدل‌های قیمت‌گذاری بسازیدبا امکان بررسی سناریوها
 • توانایی ارزیابی و سنجش نمایه ریسک کلی را در یک داشبورد
 • توانایی تشخیصص سریع الگوهای خارجی و مشکوک را در داده‌ها