هوش تجاری در حوزه بهداشت و درمان

حوزه بهداشت و درمان

 

بررسی روند تولید اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان و انتقال آنها از بخشـی بـه بخش دیگر،  از اهمیت بالایی برخـوردار اسـت. تولید گسترده اطلاعات و مدیریت نـاهمگون آن هـا بـه عنـوان چالشی مهم در این حوزه مطرح است . یکی از مشکلات پیش روی سیستم های اطلاعاتی در حوزه بهداشت و درمان، عـدم وجـود داده هـای صـحیح و بـه روز شـده از بیمـار در هنگـام نیـاز بـه آن اسـت. امروزه سازمان های فعال در این حوزه جهت اخذ بهترین تصمیم به اطلاعـات صحیح در زمـان مناسب نیاز دارند اما نکته مهم این است که بسیاری از سیستم های مورد استفاده کاربران دارای عملکـرد مناسـبی نیسـتند. سـازمان هـای این صنعت نیـاز دارنـد تـا هوشـمندانه عمـل نمایند بنـابراین، پیـاده سـازی هـوش تجـاری بـه یکی از جنبه های ضروری بیمارستان‌ها و سازمان‌های بهداشت و درمان تبـدیل شـده اسـت.

در ذیل به برخی از مشکلات موجود در مدیریت داده ها در این حوزه اشاره می شود:

 • مدیریت و سازماندهی حجم عظیمی از داده های تولید شده در بیمارستان ها به منظور تحلیل آن ها، معمولا مشکل است.
 • کنترل منابع در گردش بیمارستان‌ها و سازمان‌های بهداشت و درمان و جلوگیری از هدر رفت منابع دشوار است
 • سنجش عملکرد کارکنان و پرستاران بیمارستان‌ها و سازمان‌های بهداشت و درمان که سنجش عملکرد آن ها، یکی از عوامل اساسی برای موفقیت در این صنعت می باشد با موانعی مواجه است.
 • بررسی عملکرد بخش های مختلف بیمارستان و اطمینان از تطبیق با استانداردها و مقررات موجود در این صنعت به سادگی امکان پذیر نیست.
 • تجمیع اطلاعات پرونده های الکترونیکی سلامت در یک سیستم با سختی هایی روبرو است.
 • وجود چند کپی از داده‌ها در دست چندین نفر و بروز رسانی شخصی آن داده‌ها توسط هر فرد غیر ممکن است.
 • توانمندسازی در تصمیم گیری

در مواجه با حجم فراوان داده ها از بخش های مختلف بیمارستان‌ها و سازمان‌های بهداشت و درمان، نیاز به مدیریت، ذخیره سازی و استفاده از تمامی این داده ها امری ضروری است. راهکار هوش تجاری می تواند در مدیریت و استفاده از داده های بخش های مختلف بیمارستان‌ها و سازمان‌های بهداشت و درمان کمک کند. با تصویری که از هوش تجاری درباره عملکرد بیمارستان‌ها و سازمان‌های بهداشت و درمان بدست می آید ، می توان برنامه ریزی در رابطه با نحوه استفاده از منابع و یا تجهیزات در این حوزه داشت. این امر به مدیران این سازمان ها کمک می کند که بتوانند اطلاعات ایجاد شده در تمامی بخش ها را بطور کامل در تصمیم گیری گنجانده و با دیدی جامع نسبت به سازمان خود تصمیم گیری آگاهانه ای را انجام دهند.

 • بهبود فرآیند اختصاص سرمایه و بررسی هزینه ها

هوش تجاری به سازمان های فعال در صنعت بهداشت و درمان این امکان را می دهد تا بتوانند با بررسی میزان هزینه های بخش های مختلف، در زمینه های مالی مانند: تخصیص بودجه و تحلیل آن، عملکرد مناسبی داشته باشند. با استفاده از گزارش های تحلیلی هوش تجاری، بیمارستان ها و سازمان های بهداشت و درمان می توانند راهکارهای حداقل سازی هزینه های داخلی را شناسایی کرده و از این طریق هزینه های خود را با استفاده از تجزیه و تحلیل لایه های چندگانه اطلاعات مدیریت کنند.

 • بهبود سطح ارائه خدمات

راهکار هوش تجاری به بیمارستان‌ها و سازمان‌های بهداشت و درمان این امکان را می دهد که عملکردشان را با استفاده از بررسی تجارب بیماران و داده‌های مربوط دیگر بررسی نموده و بهبود بخشند. همچنین وجود یک محیط جهت مدیریت تصمیم‌گیری در حوزه تمرینات فیزیکی بیماران، مدیریت کلی و دیگر موارد خدمات سلامت فردی و شخصی برای آنان الزامی است . یکی از مهم‌ترین امکاناتی که هوش تجاری به بیمارستان ها و سازمان های بهداشت و درمان می دهد ، کشف سطح مناسب ارائه مراقبت و خدمات پزشکی به بیماران براساس آنالیز داده‌های مرتبط می باشد که منجر به بهبود سطح مراقبت ها و در نتیجه افزایش سطح رضایت بیماران می شود.

 • جمع‌آوری و درک اطلاعات پزشکی

پزشکان برای درمان بیماران می بایست اطلاعات کاملی از وضعیت بیمار داشته و این اطلاعات را به خوبی تفسیر کنند. با استفاده از هوش تجاری، اطلاعات بخش های مختلف بیمارستان، تجمیع شده و در هر زمان به سادگی و در قالبی آسان و قابل فهم در اختیار کاربران قرار می گیرد و آن ها می توانند در کم ترین زمان ممکن به اطلاعات باکیفیت و تجمیع شده ای برای بررسی وضعیت بیماران دسترسی داشته باشند و بتوانند براساس این اطلاعات بصورت بهنگام وضعیت بیماران را رصد نموده و در زمان لازم اقدام به اطلاع رسانی به تیم پزشکی کنند. همچنین با استفاده از این اطلاعات می توان اقدام به تصمیم گیری در انتخاب ادامه روش درمان در رابطه با بیماران نمود.

 • تمرکز پرونده های سلامت به صورت الکترونیکی

معمولا پرونده های بیماران بصورت الکترونیکی از بیمارستان تا مطب پزشکان ذخیره و جابه جا می شوند. با استفاده از انبار داده در راهکار هوش تجاری می توان این پرونده ها را بصورت متمرکز در یک سیستم ذخیره کرده و از این طریق امکان تحلیل های مناسب از وضعیت بیماران و روند درمانی آن ها را برای پزشکان فراهم کرد.

 • برنامه ریزی نیروی کار

نیروی انسانی، سنگ بنای هر سیستم بهداشتی و درمانی محسوب می شود به طوری که کمیت و کیفیت نیروی انسانی در این سیستم تاثیر بسزایی بر هزینه ها، زمان صرف شده، سرعت ارائه خدمات و به طور کلی کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی دارد. بدین لحاظ، مدیریت موثر این منابع متناسب با تغییر و تحولات محیط درون و برون سیستم بهداشت و درمان امری ضروری است. هــوش تجــاری، امــکان گزارش گیــری از عملکــرد کارکنــان و برنامه ریـزی نیـروی کار را فراهـم کـرده و از ایـن طریـق بــه اســتفاده بهتــر و ســاده تــر از نیــروی کار و ایجــاد بهــره وری و افزایــش کارایــی کمــک می کنــد.

 • توانایی و تجربه کافی در استخراج مکانیزه داده از سامانه‌های مالی، اداری و … متداول در کشور (همانند همکاران‌سیستم، رایورز، سندپرداز، نماد ایران، چارگون، بریدسامانه، تدوین فرایند، CSD و …) بدون وابستگی به شرکت‌های تولیدکننده (برندها) و تکنولوژی‌های بانک‌های اطلاعاتی
 • عدم وابستگی به تکنولوژی‌های پیاده‌سازی انبار داده (Data Warehouse) و هوش تجاری همانند: Microsoft و Oracle و ابزار لایه‌ی نمایش اطلاعات و داشبوردها (هر ابزار OLAP Support در این لایه قابل‌استفاده می‌باشد)
 • ارائه‌ی ابزار نمایش اطلاعات و داشبورد به‌صورت رایگان و عدم نیاز به پرداخت هزینه لیسانس و عدم محدودیت در تعداد کاربر
 • توانایی و تجربه در مدیریت و نگهداری اطلاعات با مقیاس بسیار بزرگ (Big Data) همچون انبارهای داده بانکی و مخابراتی با میلیاردها رکورد
 • توانایی اتصال به منابع داده­ای با تکنولوژی‌های قدیمی برای نمایش روند تاریخی داده‌ها و استفاده از عمق اطلاعات
 • توانایی اتصال مکانیزه به منابع داده‌ای بیرونی مانند بورس، کدال، گمرک و …
 • استفاده از ابزارهای استاندارد و روتین در طراحی و پیاده‌سازی سامانه در همه بخش‌ها جهت جلوگیری از وابستگی سازمان جهت توسعه سامانه