بانک صادرات

با توجه به گستردگی بانک صادرات و با توجه حوزه های مختلف در این بانک ، پروژه انبارداده و هوش تجاری در این بانک بر اساس حوزه های نیازمندی تقسیم بندی شده و سپس ، بصورت مرحله به مرحله و جداگانه به انجام رسید . پروژه هایی که تاکنون به انجام رسیده است ، پروژه های سپرده های طلا ، حسابداری شعب و همچنین سامانه کنترلی تراکنش های خاص می باشد و در بخش خدمات نوین نیز در حال اجرا می باشد. نکات زیر در خصوص این پروژه ها قابل توجه می باشد :

یکی از مهمترین چالش ها در این پروژه ها (بخصوص تراکنش های خاص و حسابداری شعب) ، طراحی انبارداده و ETL برای مدیریت بیش از 10 میلیون تراکنش در روز می باشد که کارشناسان شرکت سان با توجه به تجربه و توانمندی خود این چالش را بخوبی حل کرده و سامانه را اجرایی کردند.
طراحی روالهای انتقال داده برای اتصال به تراکنش هایی که توسط شرکت خدمات انفورماتیک در اختیار شرکت قرار می گرفت نیز توسط کارشناسان شرکت به انجام رسید.
در خصوص پروژه سپرده های طلا و حسابداری شعب ، با توجه به نیازمندی ، فاز استخراج شاخص های تصمیم گیری نیز توسط شرکت به انجام رسید.
با توجه به نوع همکاری بانک صادرات با شرکت سان (از طریق شرکت سرمایه گذاری خوارزمی) ، پروژه ها بصورت جداگانه به انجام رسید و انبار داده و داشبوردهای اطلاعات مدیریت برای هر یک بصورت جداگانه ساخته شدند.
ابزار داشبورد مورد استفاده در این پروژه سامانه Dundas-Dashboard بود که یکی از بهترین ابزارها در این حوزه می باشد.