سامانه مبارزه با پولشویی

Anti Money Laundering (AML)


پولشویی عبارت است از انجام هرگونه عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیر قانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر برسد منشا تحصیل آن ها قانونی بوده است.

 

ضرورت مبارزه با پولشویی
با افزایش وقوع تخلفات، خسارات وارده به سازمان ها و موسسات نیز به صورت تصاعدی افزایش می یابد و در صورتی که راه حل مناسبی برای مبارزه با متخلفان اتخاذ نشود، این خسارات، منجر به ورشکستگی صنعت مربوطه می گردد.
قــانون مبــارزه بــا پولشــويي در ايــران، در تــاريخ 86/11/2 بــه تصــويب مجلــس شــوراي اســلامي رســيد و در تاريخ 86/11/17 مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت آيين نامه اجرايي قانون مذكور،نيز در تاريخ 88/9/14 از تصويب هيأت وزيران گذشت . براساس قانون فوق جرم پولشويي عبارت است از :
1.  تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني، با علم بـه ايـن كـه بـه طـور مسـتقيم و غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد .
2.  تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشاء غيرقانوني آن، با علم به اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب ، به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد .
3. پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يـا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
تأثير پولشويی بر اقتصاد
پولشويي به عنوان يك جرم مالي ، تأثير منفي زیادی بر رشد و توسعه اقتصادي كشور بر جاي مي گذارد.از جمله اثرات منفي پولشويي مي توان موارد زير را نام برد:
  • تخريب بازارهاي مالي
  • ورشكستگي بخش خصوصي
  • افزايش ريسك خصوصي سازي
راهکار مبارزه با پولشویی سان چگونه عمل می کند؟
سامانه ضد پولشویی به منظورتجزیه وتحلیل اطلاعات مالی نیازمند یک انبار داده متمرکز است و از این رو شباهت نزدیکی با سیستم های هوش تجاری دارد. سنگ بنای هردو سامانه طراحی و ایجاد انبار داده، طراحی و ساخت مکانیزم های ETL، طراحی و اجرای رویه های تحلیل داده و طراحی و ساخت واسط گرافیکی برای نمایش نتایج به کاربران است. در همین راستا هوش تجاری به کمک مجموعه ای از ابزارها، تکنولوژی ها و فرآیندها کار یکپارچه سازی، تلفیق، پالایش و تحلیل اطلاعات موجود در پایگاه های مختلف اطلاعاتی سازمان را انجام داده و دانش مورد نیاز برای انجام تحلیل های سامانه ضد پولشویی را فراهم می کند.
مزایای پیاده سازی سامانه ضد پولشویی

- کاهش جرایم وارد شده بر سازمان در اثر تخلفات

- کاهش نیروی انسانی مورد نیاز برای بررسی، شناسایی و رسیدگی به موارد مشکوک

- نظارت بر موارد مشکوک و گزارش دهی به صورت متمرکز و کاهش گزارش های انبوه کاغذی

- مدیریت زمان مناسب برای بررسی موارد مشکوک پولشویی، از طریق حذف گزارش های دستی زمان بر

- حذف خطای انسانی در تولید گزارش ها

- تولید گزارش های مقرر

کدام صنایع می توانند از سامانه مبارزه با پولشویی سان استفاده نمایند؟
 تمام صنایعی که وجه نقد دریافتی در آن ها بالا است و یا خدمات پایه پولی ارائه می دهند می توانند از این راهکار استفاده کنند. از جمله:

1. سيسـتم هـاي مالـي و بانكـي

2. هتـل هـا

3. رسـتوران هـای زنجیره ای

4. خـرده فروشـي هــا

5. موسســات و بنگاه هـاي خيريـه

6. آژانس هاي مسـافرتي

7. شـركت هاي حمـل و نقـل

8. شـركت هاي بيمـه

9. شــركت هـاي سـاختماني و سـرمايه گـذاري مسـكن