تضمین درآمد

 Revenue Assurance

شامل مكانيزم‌هائي است كه كيفيت داده و فرآيندها را به گونه اي سامان مي‌بخشد كه باعث بهبود درآمد و سود ، بدون تغيير در تقاضا مي شود.

شرکت هایی که دارای سیستم های متنوع و اطلاعات فراوان هستند با توسعه روزافزون خدمات، رشد تعداد مشتریان و هم چنین رقابتی تر شدن بازار، مجبور می شوند حفاظت بیش تری از درآمدهای خود داشته باشند.
تخلف های عمدی را نیز اگر به درآمدهای دیگر هدر رفته اضافه نماییم، درخواهیم یافت که چرا استفاده از راهکارها و سیستم های تضمین درآمد، به یک الزام تجاری و قانونی برای این گونه شرکت ها تبدیل گردیده است.

 

برخی از جنبه‌های تضمین درآمد
1. Mediation System: سیستمی که CDRها را جمع آوری می‌کند و به یک فرمت استاندارد تبدیل می‌کند.
2.  شبکه
3.  سیستم های‌ صورتحساب
4.  شبکه های هوشمند
5.  سیستم جمع آوری داده
6.  مدیریت اعتبار
7.  سیستم‌های درآمدی

 

راهکار تضمین درآمد شرکت سان چگونه عمل می کند؟

به ارائه روش‌هایی برای حداکثر کردن درآمد از طریق کشف تقلب، کاهش نشت درآمد، بهبود امنیت و رضایت مشتری می پردازد.
ابتدا انباره داده مرکزی طراحی و پیاده سازی می گردد و داده های موجود از سیستم ها و سامانه های مختلف، به صورت منظم جمع آوری شده و بطور خودکار به انباره داده منتقل می گردند.
سایر مراحل کنترل و یافتن موارد اختلاف و یا تخلف احتمالی ، بر روی همین انباره داده انجام خواهد شد.
 
 
مزایای پیاده سازی راهکار تضمین درآمد سان
سیستم تضمین درآمد سان، با استفاده از بسترهای موجود و تجمیع داده ها، ریسک فعالیت کاربران را کاهش خواهند داد.
هم چنین با جمع آوری داده ها از سیستم های مختلف تولید داده و مقایسه و کنترل متقاطع داده ها، تضمینی بر عملکرد سایر سیستم های موجود در سازمان خواهد بود.