داشبوردهای مدیریتی

سازمان ها در جستجوی روش هایی ساده، برای دستیابی به اطلاعات کلیدی از میان حجم انبوهی از اطلاعات بوده تا با تحلیل آن ها، عملکرد سازمان را اندازه گیری نموده و با اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع افزایش بهره وری و کاهش هزینه های سازمان را برنامه ریزی نمایند.
داشبورد مدیریتی ابزاری است که به کمک شاخص ها، گزارش ها و نمودارها که مدیران با استناد به آن بتوانند در هر لحظه عملکرد سازمان را مشاهده و وضعیت تحقق اهداف استراتژیک را بررسی نمایند.

 
 
داشبوردها از ابزارهای کسب و کار بوده و شامل مجموعه ای از شاخص های عملکردی (PI)، شاخص های کلیدی عملکردی (KPI) و سایر اطلاعات مرتبط با کسب و کار هستند.
شاخص های کلیدی عملکرد، اساساً نشان دهنده میزان موفقیت کسب و کار در دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان هستند و از این رو در معرض توجه و بررسی قرار دارند. باید این نکته را در نظر داشت، که هدف یک داشبورد، بررسی و استفاده از کلیه اطلاعات موجود نیست. بلکه حصول بینشی جامع از کسب و کار و اتفاقات درون آن می باشد، به نحوی که تصمیم گیری های بهینه مدیریتی و پیش بینی روال های آتی ممکن گردد.
 
مزایای استفاده از راهکار داشبورد مدیریت
1.  تعریف شاخص های کلیدی عملکرد سازمان (KPI)
2.  نظارت بر عملکرد سازمان و واحدها
3. کمک به تصمیم گیری سریع تر و بهتر
4. نمایش وضعیت کل سازمان در یک نگاه                                                                                                                                                                                                                                                                   5. دسترسی سریع به اطلاعات از مجموعه چند منبع
 
 
راهکار داشبوردهای مدیریتی سان چگونه عمل می کند؟
فاز اول: شناسایی فرایندهای سازمان
فاز دوم: تعریف شاخص های کلیدی عملکرد سازمان و واحدها (KPI)
فاز سوم: طراحی سیستم داشبورد مدیریت
فاز چهارم: طراحی و پیاده سازی نرم افزار